Запознайте се с PRINCE2 - най-използвания метод за управление на проекти в света!

КАКВО Е PRINCE2

Най-важното за метода PRINCE2

PRINCE2 означава PRojects IN Controlled Environments (Проекти в контролирани среди). Това е най-разпространеният метод за управление на проекти в световен мащаб. Собственост е на британската компания AXELOS. Методът е създаден по поръчка на британското правителство и намира приложение в различни по насоченост и сложност проекти в цял свят. Описан е в официалното издание  "Managing Successful Projects with PRINCE2®" (актуална е шестата версия от 2017 г.). Приет е за официален метод от множество публични и частни организации, включително организациите от системата на ООН.

PRINCE2 е процесен метод за управление на проекти от всякакъв вид и мащаб. Той описва подробно процесите за управление на проекти стъпка по стъпка и ги допълва с образци на документи (форми). Методът казва кой, кога и какво трябва да направи на всеки етап от реализацията на проекта. Характерно за PRINCE2 е, че разделя проектите на управляеми етапи (stages) и ги поставя в по-широк организационен контекст, свързвайки ги с целите на организацията.

Методът PRINCE2 има шест аспекта, седем принципа, седем теми и седем процеса.

Аспекти

Аспектите се наричат още толеранси или цели за представяне (на проекта). Те са:

 • Обхват (Scope)
 • Време (Timescale)
 • Риск (Risk)
 • Качество (Quality)
 • Ползи (Benefits)
 • Разходи (Cost)

Всяко управленско ниво на проекта работи в рамките на толеранси, определени от по-горното управленско ниво.

Принципи

Принципите определят начина на мислене и насоките, които трябва да се следват при управлението на един проект:

 • Продължаваща бизнес обосновка (Continued Business Justification)
 • Учи се от опита (Learn From Experience)
 • Дефинирани роли и отговорности (Defined Roles and Responsibilities)
 • Управление чрез етапи (Manage by Stages)
 • Управление по изключение (Manage by Exception)
 • Фокус върху продуктите (Focus on Products)
 • Адаптирай, за да се събразиш с проектната среда (Tailor to Suit Project Environment)

Теми

Темите на метода групират управленските инструменти, които да бъдат използвани. Например, темата "Риск" включва инструментите "Регистър на рисковете" и "Подход за управление на риска".

Седемте теми са:

 • Бизнес казус (Business Case)
 • Организация (Organisation)
 • Качество (Quality)
 • Планове (Plans)
 • Риск (Risk)
 • Промени (Change)
 • Разходи (Progress)


Процеси

Процесите представляват пътна карта за управление на проекта от неговото начало до неговия край:

 • Стартиране на проект (Starting Up A Project)
 • Иницииране на проект (Initiating A Project)
 • Направляване на проект (Directing A Project)
 • Контролиране на етап (Controlling A Stage)
 • Управление на доставката на продукти [на проекта] (Managing Product Delivery)
 • Управление на границите на етап (Managing Stage Boundaries)
 • Приключване на проект (Closing A Project)

PRINCE2 И ДРУГИТЕ МЕТОДИ

Може ли PRINCE2 да се използва заедно с други методи за управление на проекти?

Краткият отговор е "да". PRINCE2 може да се използва в "чист" вид, както и като модифициран метод, повлиян от други методи и рамки за управление на проекти. 

PRINCE2 и PMBOK

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) на Project Management Institute (САЩ) съдържа стандартна терминология и насоки за управление на проекти, базирани на добрите практики.

PMBOK е една от най-популярните публикации по управление на проекти в света. Той описва групи процеси и области на познанието по управление на проекти (версиите до шеста, включително) и принципите и групите дейности, необходими за постигане на резултатите на проекта (седма версия). Тези групи дейности (Project Performance Domains) са Stakeholder, Team, Development Approach & Life Cycle, Planning, Project Work, Delivery, Measurement и Uncertainty. 

PRINCE2 е цялостен метод за управление на проекти, който казва как да се управлява един проект стъпка по стъпка. PMBOK е рамка (framework), която описва общоприетото познание по управление на проекти и има по-широк фокус, включващ теми като взаимодействие със заинтересованите страни, екипна работа и подходи за разработване на продуктите на проекта. 

Фокус на PMBOK е гледната точка на ръководителя на проекта и работата на екипа, докато PRINCE2 разглежда проекта в по-широкия контекст на организацията и дефинира различните управленски роли, които си взаимодействат при реализацията на проектите.

PRINCE2 е предписващ (prescriptive) метод, макар и със силен акцент върху приспособяването към конкретните условия. PMBOK е рамка, която не описва един възможен най-добър начин за управление на проекти, а представя практики, които могат бъдат използвани по подходящ начин (строго погледнато, PMBOK не е методология, описваща стъпка по стъпка процеса на управление на проекти). 

Ето защо, PRINCE2 и PMBOK се допълват взаимно и често се комбинират. 

PRINCE2 и Agile

Подходите в гъвкавото (agile) управление на проекти, като Scrum и Kanban, могат да се интегрират в PRINCE2. За целта дори има създаден специален метод PRINCE2 Agile. (Тук можете да прочетете повече за това какво е Agile и къде се прилага.)

PRINCE2 Agile съчетава гъвкавостта и адаптивността на Agile със структурираното управление на PRINCE2.

PRINCE2 и Lean

Lean Project Management е модерно направление в управлението на проекти, с фокус върху създаването на стойност, намаляването на разхищенията (waste), непрекъснатите подобрения, адаптивността и аспектите, свързани с хората.

PRINCE2 може успешно да се комбинира с рамките за управление на проекти, базирани на Lean (като например LeanPM Framework). Приносът на PRINCE2 в такава комбинация е структурираният подход и многото разработени инструменти (напр. templates), а на Lean - насоките за създаване на стойност, постигане на адаптивност, намаляване на разхищенията, оптимизиране на решенията на база на цената на времето (cost of time), управление на потока на работата (flow management) и други.

СЕРТИФИЦИРАНЕ по prince2

Какви са възможностите за сертифициране по PRINCE2?

PRINCE2 е в основата на най-динамичната схема за сертифициране по управление на проекти в световен мащаб, с повече от 1000 сертификации седмично.


Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с:

 • Подобряване на квалификацията и по-успешно изпълнение на проектите, по които работите
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори
 • По-добро кариерно развитие
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти

Сертификати PRINCE2 Foundation и Practitioner

Желаещите да се сертифицират трябва да преминат обучение на оторизирана обучаваща организация и да положат изпит.

PRINCE2 Foundation

Сертификатът PRINCE2 Foundation е подходящ за хора, които нямат опит в управлението на проекти или не познават метода. За него няма никакви предварителни изисквания. 

Тук се прилага принципът на свидетелството за управление на МПС – за да управлявате автомобил, първо трябва да получите свидетелство, т.е. за да управлявате проект, първо трябва да се научите как да го правите. 

Изпитът тества познаването на метода. Той се състои от 60 въпроса с възможни отговори и продължава 1 час. За успешен изпит са необходими поне 33 верни отговора (55%).

Обучението PRINCE2 Foundation обикновено е тридневно и включва упражнения с примерни изпитни въпроси.

PRINCE2 Practitioner

Сертификатът PRINCE2 Practitioner е следващото ниво в сертификационната система. Той потвърждава, че кандидатът е постигнал необходимото равнище на разбиране как да прилага и приспособява PRINCE2. Успешният практик по PRINCE2 трябва да е в състояние да използва метода в управлението на реални проекти.

Изпитът PRINCE2 Practitioner е по-различен от обикновените тестове с въпроси. Трябва да отговорите на въпроси, които са базирани на конкретен проектен сценарий. Въпросите са 8 и всеки от тях има по 10 позиции. Получавате една точка за верен отговор на всяка позиция. За успешен изпит са необходими поне 44 точки (55%). Продължителността на изпита е 2.5 часа и на него може да се ползва официалният наръчник за PRINCE2 ("Managing Successful Projects with PRINCE2®").

Обучението PRINCE2 Practitioner обикновено е двудневно и включва преглед на целия метод (за припомняне и затвърждаване) и разбор на примерен проектен казус с изпитни въпроси.

PRINCE2 и PRINCE2 Agile са регистрирани търговски марки на AXELOS limited. PMBOK е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.

Искаме да чуем Вашето мнение!

Имате ли въпроси за PRINCE2? Какво мислите за този метод за управление на проекти? 

Коментирайте по-долу!

Свържете се с нас

>